Podmínky používání stránek

1 Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek je MONECO, spol. s r. o., se sídlem Brno, Gorkého 1, IČ 48532827 (dále jen provozovatel).

2 Ochrana osobních údajů

2.1 Zásady společnosti MONECO pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, v jakých případech je smíme poskytnout třetím osobám, kde a jak v naší společnosti můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a jak jsou osobní údaje zabezpečeny. Společnost MONECO tímto v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci společnosti MONECO.

2.2 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito „Zásadami“ je společnost MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno (dále jen „správce“ nebo „společnost MONECO“), která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00030381 – více na www.uoou.cz v sekci Registr.

2.3 Účel zpracování osobních údajů

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost MONECO osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Správce zpracovává osobní údaje především pro účely pořádání odborných seminářů, reklamu a marketing, plnění smluvních vztahů a dále pak pro statistické účely.

2.4 Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům zpracování, jedná se tak o zpracování adresních a identifikačních osobních údajů, popisných údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu (například zasílání informací, tzv. „newsletter“), účast na seminářích pořádaných naší společností, sjednávání schůzek, apod.). Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou, tedy mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, jméno zaměstnavatele, Váš e-mail, telefon a adresu domů nebo do zaměstnání, informace o Vaší pozici v zaměstnání, IČO zaměstnavatele, apod. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Správce získává osobní údaje klientů z následujících zdrojů: přímo od subjektu údajů, z webových stránek společnosti MONECO, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.), z internetu, z mediálních prostředků (noviny, časopisy, tiskové zprávy apod.), z webových prezentací finančních institucí a dále pak např. z doporučení spolupracujících osob.

Společnost MONECO shromažďuje dobrovolně poskytnuté osobní údaje, získané například vyplněním předmětných formulářů týkající se konkrétního účelu zpracování na webových stránkách společnosti MONECO. Pokud subjekt údajů uvedl, že si přeje dostávat informace o připravovaných seminářích, může jej příslušný zaměstnanec společnosti MONECO kontaktovat pomocí e-mailu nebo jiného spojení (pomocí poskytnutého poštovního nebo telefonického kontaktu) s příslušnými informacemi. Kdykoliv bude subjekt údajů požadovat ukončení doručování takovýchto informací, může registraci zrušit písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky na adrese společnosti MONECO - viz sekce „Kontakt“.

2.5 Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů podle těchto „Zásad“ provádí správce. Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci v sídle správce. Všichni zaměstnanci a další osoby, které pro správce činnost provádějí, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známy po celou dobu pracovní činnosti vykonávanou pro správce, a to i po skončení pracovního poměru.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, dále pak manuálně u osobních údajů v listinné podobě. Společnost MONECO, jako správce osobních údajů zajišťuje ochranu osobních údajů na základě přijatých technicko-organizačních opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněným přenosům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a zavazují se postupovat podle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

2.6 Předávání osobních údajů

Zpracované osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:
  • státním orgánům resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a další) – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti MONECO
  • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

2.7 Možnosti subjektu údajů ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost MONECO osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém správcem osobních údajů poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Společnost MONECO upozorňuje subjekt údajů, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich poskytnutí může být podmínkou pro poskytnutí dané služby. Pokud se subjekt údajů se správcem osobních údajů nedohodl jinak, může písemně oznámit správci, že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost MONECO vázána a plně ho respektuje.

2.8 Přístup subjektů údajů ke svým osobním údajům a povinnost společnosti MONECO

Informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů správce zpracovává, si subjekt údajů může vyžádat v sídle společnosti MONECO. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví příslušný zaměstnanec správce bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má správce právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz. § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti MONECO nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz. § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může subjekt údajů obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakt viz. www.uoou.cz ).

2.9 Trvání zpracování osobních údajů

Společnost MONECO bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nutnou pro poskytnutí požadované služby nebo do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této lhůty je společnost MONECO povinna osobní údaje zlikvidovat, nestanoví-li zvláštní právní předpisy na ochranu osobních údajů jinak (jedná se především o účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení).

2.10 Změny

Společnost MONECO si vyhrazuje právo aktualizovat zásady pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. Pokud tyto změny jakýmkoli způsobem ovlivní nakládání s osobními údaji, správce bude přiměřeným způsobem subjekty údajů informovat.

3 Soubory cookies

3.1 Co to jsou soubory cookies?

Soubory Cookies jsou malé datové soubory, které mohou být do prohlížeče www stránek odesílané při návštěvě webových stránek a uloženy do vašeho zařízení (počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek a často se využívají pro analýzu chování uživatelů na webu. Jejich použití lze zakázat ve většině internetových prohlížečů.

3.2 Jak MONECO využívá soubory cookies

Používáme soubory cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, statistické účely a pro sledování způsobu, jakým procházíte náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonalovat a webové stránky vám lépe přizpůsobit. Nepoužíváme soubory cookies, které zpřístupňují informace uložené na vašem pevném disku nebo poškozují či jinak ohrožují váš počítač. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookies.


Moneco, spol. s r.o.

COPYRIGHT © 2018 MONECO